Historia

Information om Gisslause

Gårdsnamn. Ligger intill vägen mellan Hellvi och Othem och drygt 500 meter väster om vägen mellan Lärbro och Slite i sydvästra delen av socknen. Vid Gisslause har man påträffat en av de äldsta boplatserna på Gotland – daterad till drygt 5000 år f. Kr. Den påträffades 1928 av Henrik Munthe i ett grustag på en östsluttning av en rullstensås ca 500 meter söder om Gisslause gård. Vid undersökningar fann man inga spår av keramik. Däremot påträffades rikligt med säl- och fiskben samt ca 300 slagna flintastycken. Några hundra meter söder om stenåldersboplatsen finns i skogen en av Gotlands gamla fornborgar. Den 130 x 110 meter stora fornborgen avgränsas i väster av en brant klintkant. I de övriga vädersträcken har borgen skyddats av uppbyggda stenvallar. Strax norr om stenåldersboplatsen finns rester av en gammal kalkugn. Ca 300 meter ostsydost om gården vid Giss¬lause och strax söder om landsvägen mellan Hellvi och Othem finns ett gravfält. Det består av 11 runda stensättningar.Yt¬ter¬ligare ett gravfält finns drygt 100 me¬ter norr om länsvägen och 2-300 meter ostnordost om gården. Det består av 15 run¬da stensättningar. Tjärdal/Sojde . Förutom ben av gråsäl, knubbsäl och vikare hittades ben av hare, troligen rådjur samt av fågel och fisk. Växterna var företrädda av bl a hasselnötter. Över 300 bitar av flinta tillvaratogs och 6 små benspetsar. Boplatsområdet är öppet, överskådligt och lättillgängligt.

 

Dessa uppgifter kommer från Sveriges Hembygdsförbund
Kulturminnesvårdsprogram för Gotlands Län, s 177. Litteratur: Hansson 1930.

Välkommen

Välkommen till www.gisslause.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar